Deelnamevoorwaarden voor prijsvragen

Stand: 25.09.2018

1. Toepassingsgebied

Deze algemene deelnamevoorwaarden gelden voor alle prijsvragen die door skatedeluxe GmbH worden aangeboden. Ze zijn een aanvulling op de deelnamevoorwaarden van de betreffende prijsvragen. Met de deelname accepteert de deelnemer de volgende deelnamevoorwaarden en de bij de afzonderlijke prijsvragen speciaal vermelde deelnamevoorwaarden en -termijnen.

2. Organisator

De organisator van de prijsvraag is: skatedeluxe GmbH, Am Heuberg 25, 37308 Schimberg, Duitsland

3. Deelname

 1. Voor zover niet anders beschreven kunnen de volgende personen deelnemen: jongeren vanaf 14 jaar, meerderjarige en volledig handelingsbekwame personen woonachtig in de Europese Unie, Zwitserland of Liechtenstein. Minderjarigen en beperkt handelingsbekwame meerderjarigen kunnen alleen deelnemen met schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Voor zover niet anders beschreven neemt een persoon deel aan de prijsvraag door het beantwoorden van alle quizvragen en/of het insturen van overig benodigd materiaal (bijv. foto's, teksten, tekeningen ...), het invullen en verzenden van het online aanmeldingsformulier.
 3. Een persoon mag slechts eenmaal per prijsvraag deelnemen.
 4. Indien de deelname het toesturen van materialen verlangt, verzekert elke deelnemer de enige eigenaar en bezitter van het ingestuurde materiaal te zijn met alle gebruiks- en toepassingsrechten. Met het insturen draagt de deelnemer het eigendom van het toegestuurde materiaal over aan skatedeluxe inclusief alle gebruiks- en toepassingsrechten. Skatedeluxe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het toegestuurde materiaal, tenzij skatedeluxe of diens medewerkers opzettelijk of met grove nalatigheid handelen. Na afloop van de prijsvraag behoudt skatedeluxe het recht voor om het toegestuurde materiaal te vernietigen.
 5. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, in het bijzonder het e-mailadres. Skatedeluxe is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste gegevens. Het verstrekken van onjuiste persoonsgegevens kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de prijsvraag conform 5 (2).
 6. De deelname via derden, die deelname aan prijsvragen en/of verlotingen commercieel aanbieden, is uitgesloten.

4. Prijzen, uitvoering en kennisgeving aan de winnaars

 1. De te winnen prijs wordt beschreven in de prijsuitschrijving van de betreffende prijsvraag. Het in het kader van de prijsvraag gepresenteerde object is niet per definitie identiek aan het gewonnen object. Zo kunnen bijvoorbeeld afwijkingen in model, kleur e.d. voorkomen.
 2. Contante uitbetaling of omruilen van gewonnen prijzen is niet mogelijk. De prijs is niet overdraagbaar.
 3. Bij meerdere deelnemers en/of meerdere juiste inzendingen wordt, voor zover niet anders beschreven, geloot.
 4. Prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Bij deelname via Facebook worden de winnaars via een privébericht op Facebook over hun prijs geïnformeerd. Indien het nodig is om de winnaars op andere wijze te informeren, wordt dit op de betreffende plaats vermeld. Indien de winnaar zich niet binnen vier weken na kennisgeving meldt, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt volgens dezelfde procedure een vervangende winnaar gekozen. De winnaar heeft de mogelijkheid om de prijs met een schriftelijke verklaring te weigeren; ook in dit geval vervalt de aanspraak op de prijs en wordt een vervangende winnaar gekozen.
 5. Met de deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de openbare bekendmaking van zijn naam en woonplaats.
 6. De prijs wordt, indien niet anders vermeld, per post aan de winnaar gestuurd.

5. Uitsluiting van de prijsvraag

 1. De organisator kan de deelname weigeren zonder opgave van redenen. Er bestaat geen recht op deelname.
 2. Dit geldt met name bij overtreding van de deelnamevoorwaarden, bij gebruik van technische middelen of andere manipulatieve en/of ongeoorloofde hulpmiddelen. Eveneens in het geval van meerdere aanvragen voor deelname voor dezelfde persoon en het opzettelijk verstrekken van onjuiste persoonsgegevens.
 3. Bovendien behoudt skatedeluxe het recht voor reeds geaccepteerde deelnemers te allen tijde, ook achteraf, van de prijsvraag uit te sluiten en eventueel prijzen terug te eisen.
 4. Medewerkers van skatedeluxe en de eventueel deelnemende coöperatiepartners, alsmede diens familieleden, zijn van deelname uitgesloten.

6. Voortijdige beëindiging en wijzigingen

 1. Tot aan de uitreiking van de prijs behoudt de organisator zich nadrukkelijk het recht voor, zonder aankondiging of opgave van redenen het speelverloop te veranderen en/of de prijs in vorm en omvang te veranderen, uit te wisselen en door een andere prijs te vervangen.
 2. Bovendien behoudt skatedeluxe zich het recht voor, prijsvragen zonder opgave van redenen voortijdig af te breken of te beëindigen. Van deze mogelijkheid maakt skatedeluxe met name dan gebruik, wanneer om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in hard- en/of software) of om wettelijke redenen de reglementaire doorvoering van de prijsvraag niet kan worden gegarandeerd. Voor zover een dergelijke beëindiging door het gedrag van een deelnemer wordt veroorzaakt, kan skatedeluxe de door deze persoon ontstane schade opeisen.

7. Bescherming persoonsgegevens

 1. Om aan een een prijsvraag te kunnen deelnemen, is het absoluut noodzakelijk dat de persoonsgegevens volledig en juist zijn. Met de deelname aan de prijsvraag verklaart de deelnemer zich nadrukkelijk akkoord dat skatedeluxe de benodigde gegevens mag opslaan en verwerken. Bovendien verklaart de deelnemer zich akkoord, dat de gegevens voor de afhandeling van de prijs worden doorgegeven.
 2. De deelnemer kan te allen tijde besluiten om de verleende toestemming om de gegevens te verwerken en op te slaan in te trekken en zich van de deelname terug te trekken.
 3. Naar wens geeft skatedeluxe elke deelnemer gratis informatie over alle persoonsgegevens, die zij heeft opgeslagen en kan deze op verzoek onmiddellijk en zonder kosten vernietigen. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail met de te wissen gegevens voldoende.
 4. Skatedeluxe behandelt alle gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

8. Aansprakelijkheid

 1. Skatedeluxe is na het uitreiken van de prijs bevrijd van alle verplichtingen.
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor materiële en/of wettelijke gebreken aan de door de coöperatiepartners ter beschikking gestelde prijzen.
 3. Skatedeluxe is alleen aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door opzet of door grove nalatigheid van skatedeluxe of een medewerker of door het niet naleven van contractuele plichten. Dit geldt niet voor letsel aan lijf, leven en/of gezondheid.

9. Diversen

 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Ook wanneer afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden verder van kracht.
 3. Deze deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door skatedeluxe worden gewijzigd zonder speciale berichtgeving.