Regulamin

1. Zakres

Wszystkie dostawy i usługi skatedeluxe GmbH (zwane dalej skatedeluxe) za pośrednictwem sklepu internetowego będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie ogólnych warunków w momencie konkretnego zamówienia. skatedeluxe uznaje sprzeczne warunki tylko wtedy, gdy wyraźnie je potwierdziliśmy na piśmie.

2. Zawarcie Umowy, Język Umowy i Zapisy Tekstowe Umowy

Prezentacja towarów w sklepie internetowym stanowi niezobowiązujące zaproszenie do zamawiania towarów. Klikając przycisk „Kup”, oświadczasz, że chcesz kupić zamówiony towar. Po otrzymaniu oferty zakupu otrzymasz automatycznie wygenerowany e-mail, za pomocą którego potwierdzamy, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Ten paragon nie stanowi akceptacji Twojej oferty zakupu.

Umowa zakupu zostaje zawarta tylko wtedy, gdy jednoznacznie deklarujemy przyjęcie oferty zakupu lub wysyłamy towar bez uprzedniej wyraźnej deklaracji przyjęcia. Okres akceptacji, w którym możemy zaakceptować Twoją ofertę zakupu, wynosi maksymalnie 3 dni powszednie.

Zawarcie umowy może nastąpić w języku angielskim.

Pełny tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Możesz elektronicznie wykonać kopię zapasową przed złożeniem zamówienia za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce.

3. Konto Klienta

W sklepie internetowym dozwolone jest tylko jedno konto klienta na osobę fizyczną. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania i / lub usunięcia twojego konta klienta w przypadku wykrycia wielu rejestracji lub jeśli nasz system bezpieczeństwa zidentyfikuje twoje konto jako nietypowe lub fałszywe.

Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do bezpośrednich odbiorców końcowych. Kupowanie produktów w celu ich odsprzedaży jest surowo zabronione. Jeśli podejrzewamy, że zamierzasz kupić produkty w celu ich odsprzedaży, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień, anulowania zamówień i / lub zablokowania i usunięcia konta klienta.

4. Koszty Dostawy i Wysyłki

Jeśli to możliwe, otrzymasz zamówienie w jednym pakiecie. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia zamówienia w wielu paczkach, jeśli zawiera ono nieporęczne produkty. Nie jest to dla ciebie niekorzystne, ponieważ płacimy za dodatkowe koszty wysyłki. Znajdź wszystkie informacje na temat kosztów wysyłki swojej dostawy tutaj: Koszty wysyłki

5. Payment Options

Możesz wybrać spośród różnych metod płatności: Zapłać z góry (przelew), PayPal, karta kredytowa, bankowość Sofort lub płatność za pobraniem (tylko w Niemczech i do Włoch). Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia niektórych metod płatności. Jeśli zdecydujesz się zapłacić z góry, otrzymasz informacje o naszym banku wraz z potwierdzeniem zamówienia. Przelewu należy dokonać na wskazane konto w ciągu 10 dni. Przeczytaj więcej o opcjach płatności tutaj: Płatność

6. Fałsz

Oczywiste błędy, błędy w tłumaczeniu, błędy w piśmie, błędy w druku lub błędy w obliczeniach występujące podczas oferowania produktów lub przetwarzania zamówień są niewiążące.

7. Instrukcje dotyczące anulowania

Prawo do Odstąpienia

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wygasa po 30 dniach, poczynając od dnia otrzymania przez ciebie lub odbiorcę zamówienia w całości.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz poinformować nas (skatedeluxe GmbH, Am Heuberg 25, 37308 Schimberg, Niemcy, numer telefonu: +49 3641 79 97 250, adres e-mail: service.pl@skatedeluxe.com) o swojej decyzji do odstąpienia od niniejszej umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego szablonu formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy poinformowanie o zamiarach skorzystania z prawa do odwołania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy typ standardowej dostawy oferowane przez nas), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od daty, w której jesteśmy informowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zastosowano w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub nie dostarczysz dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odeślesz towary lub przekażesz je nam bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni po poinformowaniu nas o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem terminu 30 dni.

Pokrywamy koszty dostawy zwracanego towaru z następujących regionów: wszystkie kraje UE, Szwajcaria, Liechtenstein, Wielka Brytania. Zwrot towaru jest bezpłatny, jeśli użyjesz dostarczonej przez nas etykiety zwrotnej. W przypadku dostaw do wszystkich innych krajów, musisz pokryć koszty przesyłki zwrotnej oraz wszelkie poniesione podatki i cła. Więcej informacji na temat zwrotów.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia ich charakteru, cech i funkcji.

Wyłączenia Prawa do Odstąpienia

Prawo do odstąpienia nie ma zastosowania do umów:

 • jeśli dostarczone towary to gazety, czasopisma, z wyjątkiem umów subskrypcyjnych,
 • jeżeli towary nie są prefabrykowane i których produkcja oparta jest na indywidualnym wyborze lub dostarczeniu przez konsumenta lub jeżeli towary są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
 • jeśli dostarczone produkty są zapieczętowanymi towarami, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie,
 • jeżeli po dostarczeniu towary zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami ze względu na charakter produktów.

8. Zastrzeżenie Własności

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty ceny zakupu.

9. Rezerwacja przyjęcia umowy

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Dotyczy to szczególnie następujących przypadków:

 • Produkt nie jest dostępny;
 • Twoje informacje o płatności są nieprawidłowe lub nie można ich zweryfikować;
 • Twoje zamówienie lub konto klienta jest oznaczone przez nasz system bezpieczeństwa jako nietypowe lub nieuczciwe;
 • Jesteś sprzedawcą;
 • Cena wyświetlana w naszym sklepie internetowym była nieprawidłowa;
 • Nie jesteśmy w stanie dostarczyć pod wskazany adres;
 • Nie jesteśmy w stanie świadczyć usług z powodu zdarzeń, które są poza naszą kontrolą.

10. Odpowiedzialność

W przypadku rażącego naruszenia głównych zobowiązań umowy nasza odpowiedzialność jest ograniczona do średnich przewidywalnych i bezpośrednich strat, które są typowe zarówno dla umowy, jak i charakteru towarów. Ta ograniczona odpowiedzialność dotyczy również niedbałego naruszenia obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub personel pomocniczy.
W pozostałym zakresie jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z przepisami prawa, jeśli kontrahent dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód lub strat wynikających z umyślnego lub rażącego zaniedbania, w tym z powodu umyślnego lub rażącego zaniedbania spowodowanego przez naszych przedstawicieli prawnych lub personel pomocniczy. Jeśli nie zostaniemy obciążeni rażącym niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem obowiązków, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do średnich przewidywalnych szkód, które mogą być typowe w takich okolicznościach.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, gdy szkody lub straty są spowodowane obrażeniami życia, ciała lub zdrowia.

11. Gwarancja

W przypadku wad dostarczonego towaru obowiązują ustawowe prawa.

12. Reklamacje

omisja Europejska zapewnia platformę dla pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna na stroniewww.ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w tym procesie rozstrzygania sporów.

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na service.pl@skatedeluxe.com. Staramy się rozwiązywać ewentualne różnice zdań dotyczące naszej umowy w drodze wzajemnego porozumienia.

13. Przechowywanie danych

Zwracamy uwagę, że wprowadzone dane są przetwarzane i przechowywane przy użyciu sprzętu do elektronicznego przetwarzania danych. Dane osobowe są poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach biznesowych. Dowiedz się więcej tutaj: Ochrona danych

14. Obowiązujące prawo

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem CISG (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), chyba że obowiązkowe międzynarodowe prawo konsumenckie stanowi inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2021